โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติพอสังเขปของโรงเรียนระโนดวิทยา

 

            โรงเรียนระโนดวิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง ใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยม

ระโนตวิทยา มีนายสนั่น  หิรัญวรชาติ นายนิตย์  โสตถิพันธุ์ นายบำรุง  สวัสดี และนายเกลื่อน 

ศิรินุพงศ์  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเริ่มทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2482 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน วิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคใต้

            พ.ศ. 2493 ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิเป็นโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ

            พ.ศ. 2512 ได้โอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 ตั้งอยู่ในสถานที่เดิม บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยมี นายลีลาวุฒิ  วิสมิตตะนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก

            พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานที่ของโรงเรียนมาตั้งอยู่ เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 111 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

            พ.ศ. 2517 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมภ.1) รุ่น 2

            พ.ศ. 2548 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555 นายถาวร  เสนเนียม อดีตรมช.มหาดไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าระโนดวิทยามูลนิธิได้ซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ ราคา 300,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนาในโครงการเกษตรอินทรีย์