Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
กลุ่มสำนักงาน
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ต่างประเทศ

Untitled Document
งานระโนดวิทยาวิชาการ...
โครงการสานสัมพันธ์ ม...
รับ ส่งคุณครูที่ย้าย
งานศิลปหัตถกรรมนักเร...
กิจกรรมวันพ่อปี 57

  :: มุมทำเนียบศิษย์เก่า ::
สมาชิกคนล่าสุด


ยุพา พายุหิน
| more
เข้าสู่ระบบ
user
pass
Untitled Document
กระทรวงศึกษาธิการ
ปปช
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์ระโนด
แหล่งรวมความรู้
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
wwww
skooolthai
nectec
 
 :: ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนระโนดวิทยา

          โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแรกก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 โดย นายสนั่น   หิรัญวรชาติ ใช้ห้องแถวของนายยี่เซ่ง(บริเวณหลังที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันชื่อโรงเรียนมัธยมระโนดวิทยา (ก่อนนี้คำว่าอำเภอระโนด เขียนเป็นระโนต) เป็นชื่อเมื่อแรกก่อตั้ง มีสถานภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ มีนายสนั่น  หิรัญวรชาติ เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่และครูประจำชั้น นายเกลื่อน  ศิรินุพงศ์เป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

            ในปีแรกเปิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน นายประทิน  สุวรรณ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 9 บาท (เก้าบาทถ้วน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน นายสนั่น  หิรัญวรชาติ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 16 บาท(สิบหกบาทถ้วน)

 

             พุทธศักราช 2484 อาจารย์กระจ่าง  อุณห์ไวทยะ  ซึ่งเป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครได้ลาออกและมารับตำแหน่งผู้จัดการแทน อาจารย์สนั่น  หิรัญวรชาติ ท่านได้เป็นผู้เตรียมงานการขอเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จ ท่านได้นำเอาตราโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร  มาประยุกต์กับสภาพของท้องถิ่นที่อำเภอระโนด ให้เป็นตราของโรงเรียนซึ่งเป็นรูปพระพิฆเฌศ,พิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งการศึกษา มีต้นตาล 3 ต้น หมายถึง พุทธิการศึกษา จริยศึกษาและพลศึกษา  และรวงข้าวหมายถึง การอาชีพของชาวระโนด

 

             ในปีเดียวกันนี้ นายนิตย์  โสติพันธุ์ ลาออกจากราชการ (ฝ่ายปกครอง) มาเป็นผู้จัดการโรงเรียนต่อจากอาจารย์กระจ่าง  อุณห์ไวทยะซึ่งได้ลาออกไปทำงานที่อื่น

 

             พุทธศักราช 2486  นายเกลื่อน ศิรินุพงศ์ นายบำรุง  สวัสดีได้ลาออกจากราชการ (ครูประชาบาล) มาประจำทำการสอนที่โรงเรียนมัธยมระโนตวิทยา  บุคคลทั้ง 4 จึงถือได้ว่าเป็นบุพการี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา มีพระคุณต่อชาวระโนดวิทยาในด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

 

              โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนด้วยความเรียบร้อยและก้าวหน้า  จำนวนนักเรียนและครูก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีจนสถานที่คับแคบ ในปีพุทธศักราช 2486 ได้ย้ายสถานที่เรียนไปทางด้านตะวันตกเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ในจำนวนนี้นายเผียน  ดุลยพัชร์  กรรมการของโรงเรียนยกที่ดินให้ 18 ไร่ 1 งาน63 ตารางวา  ราคาในขณะนั้น 60,000 บาท และคืนค่าเช่าที่ดิน ที่เก็บจากโรงเรียนไป 440 บาทให้ด้วย

 

              พุทธศักราช 2489 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนนี้เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล นับเป็นโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนแรกของภาคใต้ที่ได้รับเกียรตินี้

 

               พุทธศักราช 2493 ด้วยความตระหนักในคุณค่าของการศึกษาและด้วยความปรารถนาที่จะจัดการศึกษาให้เป็นวิทยาทานแก่เยาวชนอย่างแท้จริง บุคคลทั้ง 4 จึงได้พร้อมใจกันจดทะเบียน  มอบโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ”  ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้โรงเรียนมีผลงานอันควรแก่การบันทึกไว้ด้วยความภูมิใจว่า

 

               1.โรงเรียนเป็นที่ย่อมรับของบุคคลทั้งใกล้และไกลนักเรียนมีความสามารถเป็นหนึ่งในภาคใต้  ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย (เพราะโรงเรียนมีครูนาฏศิลป์ที่เรียนสำเร็จจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร  และมีครูปี่พาทย์ชาวเพชรบุรีที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูปี่พาทย์อันดับหนึ่งของประเทศ)  กิจการด้านนี้ เจริญมาก จนสามารถนำละครและโขนไปแสดงยังท้องที่ต่างๆ  ทั้งในและนอกประเทศ เช่นเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

                 2. เป็นโรงเรียนที่มีกิจการดีเด่นทางด้านพลศึกษา  โดยเฉพาะยิมนาสติก  โรงเรียนนี้ผลิตครูสอนยิมนาสติกให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก

 

                  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในสมัยนั้นยกย่องและประกาศว่านักเรียนจากโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา (ปัจจุบันคือสถาบันราชภัฎสงขลา) ได้มากที่สุด

 

                   4. โรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มให้นักเรียนได้ปักชื่อที่อกเสื้อซึ่งใช้อยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นโรงเรียนแรกที่นำการไว้แบบย่อเข่า  อย่างที่โรงเรียนเขมะศิรินุสรณ์ในกรุงเทพปฏิบัติและเผยแพร่ไปในบรรดาของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 

                พุทธศักราช 2511 คณะกรรมการบริหารมีมติโอนทรัพย์สินและกิจการ  ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้รัฐบาลไปดำเนินการ  โดยคณะกรรมการไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ

 

                 ในราวกลางปีพุทธศักราช 2511 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอระโนด เสนอเรื่องราวขอโอนโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ (ร.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนระโนดวิทยา” (ร.ว.) เมื่อราวกลางปีพุทธศักราช 2517 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์) ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29เมษายน 2517 แต่ยังเรียนอยู่ที่เดิม ขนาดของโรงเรียนยังเล็กอยู่ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ห้องเรียน คณะครู-อาจารย์ 20 คน มีอาคารไม้ 4 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีอาจารย์ลีลาวุฒิ  วิสมิตตะนันท์ เป็นผู้บริหาร

 

                  พุทธศักราช 2514 ชาวระโนดโดยศึกษาธิการอำเภอระโนด นายพิเชษฐ์  มากช่วย  และนายณรงศ์  บุญชู  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอระโนด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เป็นจำนวน 100 ไร่เศษให้เป็นที่ตั้งดำเนินการใหม่ของโรงเรียน

 

                 พุทธศักราช 2515 กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายกนิษฐ์  ชูพงศ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 กันยายน 2516 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน( แต่ยังเป็นอาคารไม่เต็มรูปต้องมาสร้างต่อเติมภายหลัง) พร้อมๆกัน ได้ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนเรื่อยๆโดยต่อเนื่องจนได้พื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่

 

                   อาคารเรียนหลังแรกสร้างเสร็จในต้นปี พุทธศักราช 2517 ดังนั้นในต้นปีการศึกษา 2517 โรงเรียนจึงต้องแบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ในที่ใหม่ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังคงอยู่ที่เก่าไปก่อน  ทำให้การบริหารโรงเรียนในช่วงนั้นค่อนข้างลำบาก  มีปัญหาต้องแก้ไขพอสมควรเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

 

                ปีพุทธศักราช 2518 โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ใหม่ 2 หลัง หลังละ 6 ห้องเรียน โดยได้จัดรื้ออาคารเรียนหลังเก่าไปสร้างและขอรับเงินบริจาคปกครองเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2518 จึงเป็นปีแรกที่โรงเรียนระโนดวิทยา จัดดำเนินการเรียนการสอนเป็นแห่งเดียวในบริเวณพื้นที่ที่ให้ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้

 

                   ปีพุทธศักราช 2520 นับว่าเป็นความโชคดีที่สุดของโรงเรียน  และชาวอำเภอระโนด กรมสามัญได้พิจารณาให้โรงเรียนระโนดวิทยาเข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค ( คมภ.1) รุ่นที่ 2 โดยกรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 13 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม อาคารประกอบต่างๆ ( โรงฝึกงานและหอประชุม) สนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนก่อสร้างเต็มโครงการใช้เวลา 18 เดือน แล้วเสร็จในต้นปี

 

ในปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้เริ่มหลักสูตร คมส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญแล้วนักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาชีพพร้อมๆกันไปด้วยจากการที่โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งอาคารเรียนอาคารฝึกงาน  ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ครู-อาจารย์ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนุ่มคนสาว  สละกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ร่วมกันพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 

            ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521

 

             พุทธศักราช 2522 นอกจากกรมสามัญศึกษาได้จัดงบประมาณดังกล่าวให้แก่โรงเรียนแล้วยังพิจารณาส่งผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์กณิษฐ์  ชูพงศ์ พร้อมผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการอาจารย์จรัส  บุญนธิ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดาเป็นเวลา 4 เดือนเต็ม

 

                 ปีพุทธศักราช 2522 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นแรกโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ดังนั้นในปีนี้จึงมีหลักสูตรการสอนถึง 3 หลักสูตร                                                                                            

                1.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503

 

                2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมแบบประถมศึกษา พุทธศักราช 2512

 

                3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518

 

                ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โรงเรียนระโนดวิทยาปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีห้องเรียนทั้งหมด 42 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,536 คน

                พ.ศ. 2549 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องหมายประจำโรงเรียน

 
Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม ร.ว.
พิมพ์เกียรติบัตร 2557
สงขลา E-Learnning
www.ranotvit.com
รายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ระโนดวิทยาวิชาการ 57 "
Untitled Document
ผลงานครู
สอบถามรหัสผ่านที่ครูกุศล 084-5816789
ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระโนดวิทยา
E-mony สพมสงขลา เขต 16
google.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
วิทยาลัยชุมชนสงขลาศูนย์ระโนด
สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์ นครศรีธรรมราช รับสอนทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และ ผู้ใหญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.สงขลาเขต 1
  :: ลิงค์อื่น ๆ::
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน์


ลิงค์สำคัญ
 
  :: เก็บมาฝาก::
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
Untitled Document


ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนระโนดวิทยา   E-Mail  :  ranotvittaya@gmail.com
154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

www.Stats.in.th