โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2545 ปริญญาตรี ค.บ. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
2524 ปริญญาตรี กศ.บ(เคมี)
2524 ปริญญาตรี กศ.บ(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) วิชาเอกเคมี
2546 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ครู 2 ระดับ 2
พ.ศ. 2552 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
1 ตุลาคม 2533 -ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
2 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
3 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 แบบฝึกทักษะ classroom
5 ใบงานที่๔
6 ใบงานที่๔
7 ใบงานที่๔
8 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
9 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
11 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
12 SAR
13 ทดลอง
14 ทดลองส่งข้อมูล