โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,19:55  อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา
รายละเอียดผลงาน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 6 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 และ 3/6 รวม 154 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 25 คน โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ จานวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.47 KB

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,19:55   อ่าน 222 ครั้ง