ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบญจภัทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรัศมิทัศน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหมู่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคุณแม่เริ่ม เสนเนียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงผลิตน้ำดื่มระโนดวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..