โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุ สวัสดิกานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิศ ศุภคุณกิตติ

นางวนิดา เหลืองจินดา

นางดวงกมล นวลทอง

นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง

นางสิริมา ทองมี

นางสาวโสภา แก้วไฟ

นายผลพันธ์ รัตนภิรมย์

นางสาวธมกร มาบัว

นายชานนท์ ห้องโสภา
สอนภาษาจีน

ว่าที่ ร.ต.ติระนัย มะกาว
ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษสองภาษา

Mr.Expo Tabe Takang
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ojong Ebot Besong
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอายีซ๊ะ โซะสะมะ
ครูผู้ช่วย