โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุ สวัสดิกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสพิศ ศุภคุณกิตติ
ครู คศ.2

นางวนิดา เหลืองจินดา
ครู คศ.3

นางสาวโสภา แก้วไฟ
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง
ครู คศ.2

นางดวงฤทัย นวลทอง
ครู คศ.2

นางสิริมา ทองมี
ครู คศ.2

นางสาวธมกร มาบัว
ครู คศ.2

นายผลพันธ์ รัตนภิรมย์