กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุ สวัสดิกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิศ ศุภคุณกิตติ
ครู คศ.2

นางวนิดา เหลืองจินดา
ครู คศ.3

นางดวงฤทัย นวลทอง
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง
ครู คศ.2

นางสิริมา ทองมี
ครู คศ.2

นางสาวโสภา แก้วไฟ
ครู คศ.2

นายผลพันธุ์ รัตนภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวธมกร มาบัว
ครู คศ.1

นายชานนท์ ห้องโสภา
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ติระนัย มะกาว
ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษสองภาษา

Mr.Expo Tabe Takang
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ojong Ebot Besong
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอายีซ๊ะ โซะสะมะ
ครูผู้ช่วย

นายคุณานนท์ รัตนบุรี
ครูผู้ช่วย