กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุ สวัสดิกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา เหลืองจินดา
ครู คศ.3

นางโสภิศ ศุภคุณกิตติ
ครู คศ.2

นางสาวโสภา แก้วไฟ
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง
ครู คศ.2

นางดวงฤทัย นวลทอง
ครู คศ.2

นางสาวธมกร มาบัว
ครู คศ.1

นายผลพันธุ์ รัตนภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวอายีซ๊ะ โซะสะมะ
ครูผู้ช่วย

นายคุณานนท์ รัตนบุรี
ครูผู้ช่วย

Mr.Expo Tabe Takang
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ojong Ebot Besong
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ติระนัย มะกาว
ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษสองภาษา