วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
      สังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้า ใช้ภาษาอย่างมีวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล เลิศล้นสุนทรียภาพ ภายในปี 2563

ปรัชญา      
      จรรยาดี วิชาการนำ กิจกรรมเด่น