กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุไรรัตน์ คำลือ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ครู คศ.3

นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย
ครู คศ.3

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางนภาพร ชัยเชื้อ
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คงอินทร์
ครู คศ.2

นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
ครู คศ.2

นายอภินันท์ อินทรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทธ สุขขา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร หาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริพร บัวเพ็ง
ครู คศ.2