กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุไรรัตน์ คำลือ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ครู คศ.3

นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย
ครู คศ.3

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
ครู คศ.2

นายอภินันท์ อินทรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทธ สุขขา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร บัวเพ็ง
ครู คศ.2

นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0804298811
อีเมล์ : work009@sn.ac.th