คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
1. นางอรอุษา เกื้อทิพย์ ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชัย ชูสุวรรณ รองประธานคนที่ ๑ 
3. นายอำพร นุกรรณ รองประธานคนที่ ๒ 
4. นางสาวณัฐ โสเจยยะ นายทะเบียน 
5. นายเอกสิทธิ์ ยีละงู ประชาสัมพันธ์ 
6. นายอนันต์ จันทสโร กรรมการ
7. นางสาวกัญญา คงประมูล กรรมการ
8. นายนพ สังขไพฑูรย์  กรรมการ
9. นายสำราญ บานแย้ม  กรรมการ
10. นางอำไพ โอทอง  กรรมการ
11. นางรัชนี ชูปล้อง กรรมการ
12. นายพรเทพ รัตน์แก้ว กรรมการ
13. นางโสมฤทัย บัวแก้ว  กรรมการ
14. นางอารีย์ ธรรมโชติ กรรมการ
15. นางสาวอนงค์ แก้วนวล   กรรมการ
16. นางประนอม หวานดี ปฏิคม 
17. นายมะนพ ไพจิตรจินดา เลขานุการ 
18. นางสาวธนาวดี จันทรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ