ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

120

134

254

8

ม.2

127

142

269

9

ม.3

121

144

265

9

รวมมัธยมต้น

368

420

788

26

ม.4

81

102

183

5

ม.5

65

78

143

4

ม.6

50

83

133

4

ปวช.1

1

7

8

1

ปวช.2

2

8

10

1

ปวช.3

3

8

11

1

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

202

286

488

16

รวมทั้งหมด

570

706

1,276

42

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.2 KB