โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
งานนักการ/ยาม

นายเชษฐ์ เพ็งหนู

หัวหน้างานนักการ/ยาม

นายกระจ่าง บุญยัง
นักการภารโรง

นายไพสิฐ โอทอง
นักการภารโรง

นางวันเพ็ญ เพชรสงคราม
นักการภารโรง

นายสุริยา เพชรสงคราม
พนักงานบริการ

นายวิโรจน์ รัตนรุ่ง
พนักงานบริการ

นายสมพงศ์ คงเอียง
ยาม

นายนิวัต สวัสดิ์ทวี
ยาม

นายวินัย คำแหง
พนักงานขับรถยนต์

นางกัลยา สว่างวงศ์
แม่บ้าน