โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
งานนักการ/ยาม

นายเชษฐ์ เพ็งหนู

หัวหน้างานนักการ/ยาม

นายกระจ่าง บุญยัง
นักการภารโรง

นายไพสิฐ โอทอง
นักการภารโรง

นางวันเพ็ญ เพชรสงคราม
นักการภารโรง

นายสุริยา เพชรสงคราม
ยาม

นายวิโรจน์ รัตนรุ่ง
ยาม

นายสมพงศ์ คงเอียง
ยาม

นายวินัย คำแหง
พนักงานขับรถยนต์

นายนิวัต สวัสดิ์ทวี
นักการภารโรง

นายสมพร เกษสุริยงค์
นักการภารโรง

นางกรวรรณ คำจันทร์
นักการภารโรง