งานนักการ/ยาม

นายไพสิฐ โอทอง
นักการภารโรง

นางวันเพ็ญ เพชรสงคราม
นักการภารโรง

นายวิโรจน์ รัตนรุ่ง
พนักงานบริการ

นายสมพงศ์ คงเอียง
ยาม

นายวินัย คำแหง
พนักงานขับรถยนต์

นางกัลยา สว่างวงศ์
แม่บ้าน

นายมีศักดิ์ แก้วทิพย์รัตน์
ยาม
เบอร์โทร : 0876311236

นายอาวุธ ชุมภูทอง
นักการฯ