หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

      โรงเรียนระโนดวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 - 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 แผนการเรียน ได้แก่
1. ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน
2. ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนสองภาษา จำนวน 3 ห้องเรียน
3. ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 3 ห้องเรียน
4. ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 18 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกำรเรียนกำรสอน จำนวน 4 แผนการเรียน ได้แก่
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้องเรียน
2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้องเรียน
3. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม จำนวน 3 ห้องเรียน
4. แผนการเรียนพานิชกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 3 ห้องเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร ปี 2563

หลักสูตร ปวช