กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิมล จัทร์รงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกัญญา สุขขัง
ครู คศ.2

นางอุบล เจือสนิท
ครู คศ.2

นายสุชล นวลทอง
ครู คศ.2

นายสุระชล อ่อนอุระ
ครู คศ.3

นางสาวพนิดา กาดเส็น
ครู คศ.1

นางธิดา คงเอียง
ครู คศ.2

นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง
ครู คศ.2

นายสุธน จันทสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวเครือศรี ศิริภักดี
ครู คศ.3