กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกุศล ฮวดเส็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย
ครู คศ.2

นางสาวณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ
ครู คศ.1

นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ ไพโรจน์
ครูอัตราจ้าง

นานโกศล ฮวดเส็ง
ครูอัตราจ้าง