กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกุศล ฮวดเส็ง
ครู คศ.2

นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย
ครู คศ.2

นางสาวปาริชาติ ผอมสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ ไพโรจน์
ครูอัตราจ้าง