โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย
ครู คศ.2

นางอนงค์ รอดบน
ครู คศ.3

นายกุศล ฮวดเส็ง
ครู คศ.2

นายทศพร สุวรรณชาตรี

นางสาวปาริชาติ ผอมสวัสดิ์

นางสาวจุฑารัตน์ ขุนเศรษฐ์

นางสาวณิชการต์ เบ็นโส๊ะ