โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย
ครู คศ.2

นายกุศล ฮวดเส็ง
ครู คศ.2

นางสาวปาริชาติ ผอมสวัสดิ์

นางสาวณิชการต์ เบ็นโส๊ะ