พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม รักความเป็น ไทยและมีเหตุผล สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนมีความพึงพอใจ 3. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอ พร้อมทั้งช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ปลอดภัย