กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู
ครู คศ.1