โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นายนัฐวัต ใจแน่
ครูผู้ช่วย

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางสันติยา ทองน้อย
ครู คศ.2

นายอับดุลรอหมาน หลังปุเตะ

นายถาวร ศรีจริต
ครู คศ.3

นายบัณฑิต สุขจันทร์
ครู คศ.3

นายเสกสม ณ พัทลุง
ครู คศ.2

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3