โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นายนัฐวัต ใจแน่
ครูผู้ช่วย

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางสันติยา ทองน้อย
ครู คศ.2

นายอับดุลรอหมาน หลังปุเตะ

นายบัณฑิต สุขจันทร์
ครู คศ.3

นายเสกสม ณ พัทลุง
ครู คศ.2

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3