กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู
ครู คศ.1

สุธรรมา คงช่วย
ครูผู้ช่วย