คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ไชยคช
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเลอรัตน์ แก้วเอก
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ ทองดีนุ้ย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวดี ทับมาก
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนคนที่ ๓
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรนิษฐา รักหมอ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรภิญญา ทองเทียบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก โลกภิบาล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤภร ชูปล้อง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนนิกานต์ ทองฉีด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนกนันทน์ เกื้อชู
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาษิณี เอียดลัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรชา อินทรา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนภรณ์ มากช่วย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1