ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น หิรัญวรชาติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2493 – 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน สิงขโรทัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 – 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายลีลวุฒิ วิสมิตนันท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 – 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายกณิษช์ ชูพงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 – 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชญ์ นวลสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 – 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายล้อม จุลรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 – 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ พิชัยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 – 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเศียร ทองโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาส วีระสุขโข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ พิสุทธิชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายพูลศักดิ์ โชติพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ วรรณชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ จิตภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ขุนพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 – 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 – 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 – 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ผุดเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561- 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรนรา กล่อมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน