โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญพา ชูชื่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8774342
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อินทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 087-8991950
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัยวุฒฺิ บุญช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0932629445
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ทองด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 061 7609084
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 089-6572838, 081-2979265
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ คำแหง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 098-7327567
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดยงยุทธ วชิรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 099-3157447
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ เมืองจันทร์บุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9090282
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร รอดบน
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรคุณ จันทรปาน
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายกันภัย พืชมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉกาจ จีระโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายระวิ แซ่อิ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-3946378
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ สุขจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 095-0179847
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ผุดเกตุ
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ