คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย อธิปอนันต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศีกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญพา ชูชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8774342
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ เปียคง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9090282
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อินทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-8991950
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 089-6572838, 081-2979265
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 098-7327567
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติ ธมฺมานุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 099-3157447
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุษา เกื้อทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0898758166
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร รอดบน
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 089-1974579
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรคุณ จันทรพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 090-9152766
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา พลอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862736028
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิมล จันทร์รงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0898758166
ชื่อ-นามสกุล : นายระวิ แซ่อิ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-3946378
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ สุขจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 095-0179847
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรนรา กล่อมสุข
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ
เบอร์โทร : 088-7969685