สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
      พระพิฆเณศวร์ ล้อมรอบด้วยต้นตาลโตนดและรวงข้าว

      ความหมาย
      พระพิฆเณศวร์ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการเรียนรู้
      ต้นตาลโตนด เป็นต้นไม้ที่มีมากในอำเภอระโนด
      รวงข้าว แสดงถึงอาชีพของคนในอำเภอระโนด มีอาชีพหลักคือการทำนา

อัตลักษณ์
      รู้คิด รู้ควร รู้คุณ

เอกลักษณ์
      สังคมแห่งการศึกษา สร้างสรรค์ปัญญาชน

คติพจน์
      สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความหมาย ความสามัคคีของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข

สีประจำโรงเรียน
      น้ำเงิน – ขาว

อักษรย่อ
      ร.ว.

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
      พระพุทธระโนดนิรันตราย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      ต้นจามจุรี