สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถนนระโนด – เกาะใหญ่ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทรศัพท์ 0–7439–1017 โทรสาร 0–7439 – 2455 ต่อ 100 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


เครื่องหมายประจำโรงเรียน
พระพิฆเณศวร์ ล้อมรอบด้วยต้นตาลโตนดและรวงข้าว
ความหมาย
พระพิฆเณศวร์ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการเรียนรู้
ต้นตาลโตนด เป็นต้นไม้ที่มีมากในอำเภอระโนด
รวงข้าว แสดงถึงอาชีพของคนในอำเภอระโนด มีอาชีพ หลักคือการทำนา


คติพจน์
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความหมาย ความสามัคคีของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข


ปรัชญา
จรรยาดี วิชาการนำ กิจกรรมเด่น


สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – ขาว


อักษรย่อ
ร.ว.


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธระโนดนิรันตราย


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นจามจุรี


สภาพทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เพียง 2 กิโลเมตร มีถนนสายระโนด –เกาะใหญ่ ผ่านหน้าโรงเรียน
โรงเรียนระโนดวิทยา อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1 ประมาณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ 94 ไร่ 98 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดที่ดินของเอกชนและทางหลวงชนบท
ทิศใต้ จดที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก จดถนนสายระโนด – เกาะใหญ่
ทิศตะวันตก จดที่ดินของเอกชนและถนนสาธารณะ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันออก พื้นที่เดิมเป็นนาข้าว เมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดน้ำขัง น้ำท่วม เป็นอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน