กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุจิตรา สถิตดำรงกุล
ครู คศ.3

นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร
ครู คศ.3

นางวีรฎา ทองแท่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
ครู คศ.2

นางสาวสายสิญจน์ ศรีสมโภชน์
ครู คศ.1