ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติพอสังเขปของโรงเรียนระโนดวิทยา

 

            โรงเรียนระโนดวิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง ใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยม

ระโนตวิทยา มีนายสนั่น  หิรัญวรชาติ นายนิตย์  โสตถิพันธุ์ นายบำรุง  สวัสดี และนายเกลื่อน 

ศิรินุพงศ์  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเริ่มทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2482 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน วิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคใต้

            พ.ศ. 2493 ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิเป็นโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ

            พ.ศ. 2512 ได้โอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 ตั้งอยู่ในสถานที่เดิม บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยมี นายลีลาวุฒิ  วิสมิตตะนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก

            พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานที่ของโรงเรียนมาตั้งอยู่ เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 111 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

            พ.ศ. 2517 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมภ.1) รุ่น 2

            พ.ศ. 2548 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555 นายถาวร  เสนเนียม อดีตรมช.มหาดไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าระโนดวิทยามูลนิธิได้ซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ ราคา 300,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนาในโครงการเกษตรอินทรีย์ประวัติรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประวัติโรงเรียนระโนดวิทยา

ประวัติโรงเรียนระโนดวิทยา

โรงเรียนระโนดวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัด สงขลา เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแรกก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 โดย นายสนั่น หิรัญวรชาติ ใช้ห้องแถวของนายยี่เซ่ง(บริเวณหลังที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันชื่อโรงเรียน มัธยมระโนดวิทยา (ก่อนนี้คำว่าอำเภอระโนด เขียนเป็นระโนต) เป็นชื่อเมื่อแรกก่อตั้ง มีสถานภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ มีนายสนั่น หิรัญวรชาติ เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่และครูประจำชั้น นายเกลื่อน ศิรินุพงศ์เป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

ในปีแรกเปิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 22 คน นายประทิน สุวรรณ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 9 บาท (เก้าบาทถ้วน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 39 คน นายสนั่น หิรัญวรชาติ เป็นครูประจำชั้น เก็บค่าเล่าเรียนปีละ 16 บาท(สิบหกบาทถ้วน)

 

พุทธศักราช 2484 อาจารย์กระจ่าง อุณห์ไวทยะ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครได้ลาออกและมารับตำแหน่งผู้จัดการแทน อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ ท่านได้เป็นผู้เตรียมงานการขอเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จ ท่านได้นำเอาตราโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร มาประยุกต์กับสภาพของท้องถิ่นที่อำเภอระโนด ให้เป็นตราของโรงเรียนซึ่งเป็นรูปพระพิฆเฌศ,พิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งการศึกษา มีต้นตาล 3 ต้น หมายถึง พุทธิการศึกษา จริยศึกษาและพลศึกษา และรวงข้าวหมายถึง การอาชีพของชาวระโนด

 

ในปีเดียวกันนี้ นายนิตย์ โสติพันธุ์ ลาออกจากราชการ (ฝ่ายปกครอง) มาเป็นผู้จัดการโรงเรียนต่อจากอาจารย์กระจ่าง อุณห์ไวทยะซึ่งได้ลาออกไปทำงานที่อื่น

 

พุทธศักราช 2486 นายเกลื่อน ศิรินุพงศ์ นายบำรุง สวัสดีได้ลาออกจากราชการ (ครูประชาบาล) มาประจำทำการสอนที่โรงเรียนมัธยมระโนตวิทยา บุคคลทั้ง 4 จึงถือได้ว่าเป็นบุพการี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา มีพระคุณต่อชาวระโนดวิทยาในด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

 

โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนด้วยความเรียบร้อยและเก้าหน้า จำนวน นักเรียนและครูก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีจนสถานที่คับแคบ ในปีพุทธศักราช 2486 ได้ย้ายสถานที่เรียนไปทางด้านตะวันตกเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ในจำนวนนี้นายเผียน ดุลยพัชร์ กรรมการของโรงเรียนยกที่ดินให้ 18 ไร่ 1 งาน63 ตารางวา ราคาในขณะนั้น 60,000 บาท และคืนค่าเช่าที่ดิน ที่เก็บจากโรงเรียนไป 440 บาทให้ด้วย

 

พุทธ ศักราช 2489 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนนี้เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล นับเป็นโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนแรกของภาคใต้ที่ได้รับเกียรตินี้

 

พุทธ ศักราช 2493 ด้วยความตระหนักในคุณค่าของการศึกษาและด้วยความปรารถนาที่จะจัดการศึกษาให้ เป็นวิทยาทานแก่เยาวชนอย่างแท้จริง บุคคลทั้ง 4 จึงได้พร้อมใจกันจดทะเบียน มอบโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ” ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้โรงเรียนมีผลงานอันควรแก่การบันทึกไว้ด้วยความภูมิใจว่า

 

1.โรงเรียนเป็นที่ย่อมรับของบุคคลทั้งใกล้และไกลนักเรียนมีความสามารถเป็นหนึ่งในภาคใต้ ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย (เพราะโรงเรียนมีครูนาฏศิลป์ที่เรียนสำเร็จจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร และมีครูปี่พาทย์ชาวเพชรบุรีที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูปี่พาทย์อันดับหนึ่งของประเทศ) กิจการด้านนี้ เจริญมาก จนสามารถนำละครและโขนไปแสดงยังท้องที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เช่นเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

2. เป็นโรงเรียนที่มีกิจการดีเด่นทางด้านพลศึกษา โดยเฉพาะยิมนาสติก โรงเรียนนี้ผลิตครูสอนยิมนาสติกให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก

 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน สมัยนั้นยกย่องและประกาศว่านักเรียนจากโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิสอบเข้า เรียนต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา (ปัจจุบันคือสถาบันราชภัฎสงขลา) ได้มากที่สุด

 

4. โรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มให้นักเรียนได้ปักชื่อที่อกเสื้อซึ่งใช้อยู่อย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นโรงเรียนแรกที่นำการไว้แบบย่อเข่า อย่างที่โรงเรียนเขมะศิรินุสรณ์ในกรุงเทพปฏิบัติและเผยแพร่ไปในบรรดาของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 

พุทธศักราช 2511 คณะกรรมการบริหารมีมติโอนทรัพย์สินและกิจการ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้รัฐบาลไปดำเนินการ โดยคณะกรรมการไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ

 

ใน ราวกลางปีพุทธศักราช 2511 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอระโนด เสนอเรื่องราวขอโอนโรงเรียนระโนตวิทยามูลนิธิ (ร.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนระโนดวิทยา” (ร.ว.) เมื่อราวกลางปีพุทธศักราช 2517 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์) ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา เมื่อวันที่ 29เมษายน 2517 แต่ยังเรียนอยู่ที่เดิม ขนาดของโรงเรียนยังเล็กอยู่ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ห้องเรียน คณะครู-อาจารย์ 20 คน มีอาคารไม้ 4 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีอาจารย์ลีลาวุฒิ วิสมิตตะนันท์ เป็นผู้บริหาร

 

พุทธศักราช 2514 ชาวระโนดโดยศึกษาธิการอำเภอระโนด นายพิเชษฐ์ มากช่วย และนายณรงศ์ บุญชู ผู้ ช่วยศึกษาธิการอำเภอระโนด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เป็นจำนวน 100 ไร่เศษให้เป็นที่ตั้งดำเนินการใหม่ของโรงเรียน

 

พุทธศักราช 2515 กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายกนิษฐ์ ชูพงศ์ เป็น ผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 กันยายน 2516 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน( แต่ยังเป็นอาคารไม่เต็มรูปต้องมาสร้างต่อเติมภายหลัง) พร้อมๆกัน ได้ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนเรื่อยๆโดยต่อเนื่องจนได้พื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่

 

อาคาร เรียนหลังแรกสร้างเสร็จในต้นปี พุทธศักราช 2517 ดังนั้นในต้นปีการศึกษา 2517 โรงเรียนจึงต้องแบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ในที่ใหม่ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังคงอยู่ที่เก่าไปก่อน ทำให้การบริหารโรงเรียนในช่วงนั้นค่อนข้างลำบาก มีปัญหาต้องแก้ไขพอสมควรเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

 

ปี พุทธศักราช 2518 โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ใหม่ 2 หลัง หลังละ 6 ห้องเรียน โดยได้จัดรื้ออาคารเรียนหลังเก่าไปสร้างและขอรับเงินบริจาคปกครองเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2518 จึงเป็นปีแรกที่โรงเรียนระโนดวิทยา จัดดำเนินการเรียนการสอนเป็นแห่งเดียวในบริเวณพื้นที่ที่ให้ทำการเรียนการ สอนในปัจจุบันนี้

 

ปีพุทธศักราช 2520 นับว่าเป็นความโชคดีที่สุดของโรงเรียน และ ชาวอำเภอระโนด กรมสามัญได้พิจารณาให้โรงเรียนระโนดวิทยาเข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียน มัธยมส่วนภูมิภาค ( คมภ.1) รุ่นที่ 2 โดยกรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 13 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม อาคารประกอบต่างๆ ( โรงฝึกงานและหอประชุม) สนามกีฬา พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนก่อสร้างเต็มโครงการใช้เวลา 18 เดือน แล้วเสร็จในต้นปี

 

ใน ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้เริ่มหลักสูตร คมส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญแล้วนักเรียนจะต้องเลือก เรียนวิชาชีพพร้อมๆกันไปด้วยจากการที่โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งอาคารเรียนอาคารฝึกงาน ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น ครู-อาจารย์ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนุ่มคนสาว สละกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ร่วมกันพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 

ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521

 

พุทธศักราช 2522 นอกจากกรมสามัญศึกษาได้จัดงบประมาณดังกล่าวให้แก่โรงเรียนแล้วยังพิจารณาส่งผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์กณิษฐ์ ชูพงศ์ พร้อมผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการอาจารย์จรัส บุญนธิ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดาเป็นเวลา 4 เดือนเต็ม

 

ปี พุทธศักราช 2522 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นแรกโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ดังนั้นในปีนี้จึงมีหลักสูตรการสอนถึง 3 หลักสูตร

1.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503

 

2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมแบบประถมศึกษา พุทธศักราช 2512

 

3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2518

 

ใน ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โรงเรียนระโนดวิทยาปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีห้องเรียนทั้งหมด 42 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,536 คน

พ.ศ. 2549 โรงเรียนระโนดวิทยา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องหมายประจำโรงเรียน