กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำพล บัวสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรายุ คงประดิษฐ์
ครู คศ.1

นายธีรพล จันทร์เอียด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุรารัตน์ ยังชู
ครูอัตราจ้าง