กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญตาภรณ์ ใหม่อ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ