กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอำพล บัวสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศรายุ คงประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวชญาพัฒน์ เนื่องนำ
ครูผู้ช่วย

นายธีรพล จันทร์เอียด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุรารัตน์ ยังชู
ครูอัตราจ้าง

อาลีปะห์ กูโน
ครูผู้ช่วย