โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญตาภรณ์ ใหม่อ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธาดา สวัสดิกานนท์
ครู คศ.2

นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์
ครู คศ.2

นายชนัต พ่วงแสง
ครู คศ.2