งานสำนักงาน

นางสาวปรียานุช นวลศรี
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นางจารุภรณ์ วัฒนกุล
ครู ค.ศ.2 งานแนะแนว

นางสาวจามรี อุทัยมาศ
งานธุรการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภาภรณ์ ลิ่มคำ
งานธุรการฝ่ายพัสดุ

นางสาวบุษกรณ์ กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี ปิยณัฐ รื่นพานิช
พนักงานราชการ