โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
งานสำนักงาน

นางนิภาภรณ์ จุลนพ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปรียานุช นวลศรี
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายณรงค์เดช โกมลเมฆ
ครู ค.ศ.2 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสุภาณี ทองขาว
ครู ค.ศ.3 หัวหน้างานแนะแนว

นางจารุภรณ์ วัฒนกุล
ครู ค.ศ.2 งานแนะแนว

นางภิญญา ล่องเซ่ง
ครู ค.ศ.2.งานแนะแนว

นางสาวจามรี อุทัยมาศ
งานธุรการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภาภรณ์ ลิ่มคำ
งานธุรการฝ่ายพัสดุ