กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกฤตวิทย์ ทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุจิณ พงศ์ไพบูลย์
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศรี ประทุมวัลย์
ครู คศ.2

นางสาวสุติมา พรหมเมศร์
ครู คศ.2

นายจอมพร จันทน์เสนะ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา ยาติกุล
ครู คศ.2

นางอัสนะ ชุมภูทอง
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ชูแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา คำคง
ครูอัตราจ้าง