กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤตวิทย์ ทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณศรี ประทุมวัลย์
ครู คศ.2

นางสมจิต ศรีสุชาติ
ครู คศ.3

นางสุจิณ พงศ์ไพบูลย์
ครู คศ.3

นางสาวนลักษ คลังสี
ครู คศ.2

นางสาวสุติมา พรหมเมศร์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา ยาติกุล
ครู คศ.2

นางอัสนะ ชุมภูทอง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา คำคง
ครูอัตราจ้าง