ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามที่ ก.คศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาเห็นชอบ ทุกปีงบประมาณ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ พัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น ฉะนั้น เพื่อให้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง (Performance Agreement : PA) เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนระโนดวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยเคร่งครั 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 2275 ครั้ง