โรงเรียนระโนดวิทยา
154 หมู่ 3   ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,19:55  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,10:22  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานะกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ ปานรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:43  อ่าน 2142 ครั้ง
รายละเอียด..