โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสือรู้จักเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางทิพยา ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,08:39  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต
ชื่ออาจารย์ : นางทิพยา ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,08:38  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,19:55  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,10:22  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานะกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ ปานรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:43  อ่าน 2390 ครั้ง
รายละเอียด..